Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Ekonomika

Údaje o hospodářské výkonnosti

Firma Tocháček od svého vzniku staví jako základ své finanční a kapitálové stability minimální závislost na cizích zdrojích. V první letech své existence, v dobách kdy získávání cizích zdrojů formou úvěru od bank bylo velmi jednoduché a levné, spoléhala firma na své vlastní zdroje vytvořené provozní činností. Veškerý zisk vytvořený za dobu existence firmy byl investován zpět do jejího rozvoje.

Styl finančního řízení a vlastně celé ekonomiky firmy se dá stručně charakterizovat několika body:

 • Minimální závislost na cizích zdrojích
 • Celková skladba kapitálu v poměru 50: 50 (vlastní jmění: cizí zdroje)
 • Přísné dodržování zásad likvidity (běžná likvidita vždy > 1)
 • Pravidelné zvyšování vlastního jmění
 • Vysoká rychlost likvidace pohledávek i závazku
 • Minimální podíl dlouhodobých pohledávek i závazku
 • Trvalá snaha o zvyšování kapacity samofinancování

Politika jakosti

Jakost je rozhodujícím faktorem při naší činnosti. Náš systém řízení jakosti je zaměřen na prevenci, neustálé sledování výrobního procesu, přičemž jsou zvažovány potenciální příčiny poruch, které jsou v předstihu eliminovány, protože prevence je nezbytný nástroj řízení jakosti. Zabezpečování jakosti je průběžný proces, který vychází z analýzy výrobních procesu a potřeb zákazníků.

 • Prevence je nezbytný nástroj řízení jakosti.
 • Každý pracovník ovlivňuje svou prací konečnou jakost prováděného stavebního díla.
 • Cílem je udělat každou práci bezchybně hned napoprvé.
 • Systematické vzdělávání je základem jakosti práce.
 • Zákazník není závislý na nás, ale my na něm.
 • Pro budovaní díla využíváme materiálu od výrobců, o jejichž stabilitě a kvalitě zboží jsme se přesvědčili již v minulosti, kteří mají doklad o shodě na svůj materiál a které postupně přesvědčujeme o nutnosti certifikace jejich provozů.
 • Jako subdodavatele si vybíráme firmy se zavedeným systémem jakosti nebo firmy, o jejichž kvalitě práce jsme se sami již přesvědčili
 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB